Помогите с физ подготовкой

Вопросы физической подготовки спортсменов

Модератор: Neposeda

Автор Сообщение
razvedchik
Аватара пользователя
мастер
Сообщения: 1896
Зарегистрирован:
25.10.2009
Откуда: Україна, Стрий

#31 Сообщение razvedchik » Пн янв 23, 2012 7:57 pm


ОФП =-O
<object width="480" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SxaG3FgYerA?ve ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/SxaG3FgYerA?ve ... p;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
Гори — це таки ж хвилі, тільки дуже повільні
Изображение
втомився - відпочинь , але тоді ти ніколи не будеш першим
 

Felix
мастер
Сообщения: 293
Зарегистрирован:
13.04.2009
Откуда: Kiev

#32 Сообщение Felix » Вт янв 24, 2012 9:38 am


razvedchik писал(а):Felixперший раз?
Перший раз що? Купаюсь? На Водохреща - перший. А взагалі є трохи досвіду в цьому. Чи ти про вставку відео? Різні варіанти пробував, як бачиш, щось роблю не так.

Дядько на твоєму відео реально міцний. І на качка не дуже схожий. Класні вправи, ті, що без штанг та гантелей. Дякую за відео.
Последний раз редактировалось Felix Вт янв 24, 2012 9:59 am, всего редактировалось 1 раз.
Aude aliquid dignum
 

razvedchik
Аватара пользователя
мастер
Сообщения: 1896
Зарегистрирован:
25.10.2009
Откуда: Україна, Стрий

#33 Сообщение razvedchik » Вт янв 24, 2012 9:50 am


Felix
Я про водохреща.Молодець.
Гори — це таки ж хвилі, тільки дуже повільні
Изображение
втомився - відпочинь , але тоді ти ніколи не будеш першим
 

Felix
мастер
Сообщения: 293
Зарегистрирован:
13.04.2009
Откуда: Kiev

#34 Сообщение Felix » Вт янв 24, 2012 10:07 am


Добрі вправи на твоєму відео. Ті, де без штанг та гантелей.

Ось ще корисне відео http://www.youtube.com/watch?v=xAYhYywM ... re=related
Aude aliquid dignum
 

razvedchik
Аватара пользователя
мастер
Сообщения: 1896
Зарегистрирован:
25.10.2009
Откуда: Україна, Стрий

#35 Сообщение razvedchik » Вт янв 24, 2012 10:13 am


Felix
Цей Рос Енамайт дивлюсь приділяє велику увагу кістям і передпліччям рук. Досить цікаві в нього впарави.
Ті, де без штанг та гантелей.
залізо ніхто не любить тягати, з розумних людей . *JOKINGLY* УПС....зараз полиється :-D
Гори — це таки ж хвилі, тільки дуже повільні
Изображение
втомився - відпочинь , але тоді ти ніколи не будеш першим
 

Felix
мастер
Сообщения: 293
Зарегистрирован:
13.04.2009
Откуда: Kiev

#36 Сообщение Felix » Вт янв 24, 2012 10:25 am


Залізо теж треба тягати, просто вправи та вага підбирається в залежності від цілей. Наприклад, скелелазам тренажери взагалі протипоказані.
Aude aliquid dignum
 

sher_moto
Аватара пользователя
мастер
Сообщения: 1841
Зарегистрирован:
11.11.2008

#37 Сообщение sher_moto » Пт фев 17, 2012 11:14 pm


1) æèð íå æèâîòå íå ñæèãàåòñÿ âî âðåìÿ òîãî, êîãäà âû ðàáîòàåòå íàä ìûøöàìè ïðåññà. ïðåññ áóäåò, íî ïîä ñëîåì æèðà. òàê ÷òî æèâîò äàæå óâåëè÷èòñÿ â îáúåìå. ÷òîáû íà æèâîòå ñãîðàë æèð, âñå âðåìÿ âòÿãèâàéòå åãî è íàïðÿãàéòå ìûøöû.

2) ëó÷øå âñåãî îò áåäåð ïîìîãàþò ìàõè, îò èêð - ðàñòÿæêà, îò íîã - õîäüáà

3) ÷òîáû ìûøöû êà÷àëèñü êðàñèâî è íå íàðàñòàëè, êàê ó êà÷êîâ, çàíèìàéòåñü 2-3 ðàçà â íåäåëþ è
îáÿçàòåëüíî äåëàéòå ðàñòÿæêó ïîñëå òðåíèðîâîê

4) ñ óòðà íàòîùàê 2 ñòàêàíà âîäû, ìîæíî ñ ëèìîíîì, ÷åðåç 10 ìèíóò 2 ëîæêè îëèâêîãî èëè ëüíÿíîãî ìàñëà, òàêæå ìîæíî ñúåñòü çåëåíîå ÿáëîêî. îíî ïîìîãàåò åùå è åñëè âû íàæðàëèñü.

5) ÷åðåç 10-15 ìèíóò - çàâòðàê. îí äîëæåí áûòü ïëîòíûì è ïîëíîöåííûì, äàáû äàòü ñèãíàë îðãàíèçìó, ÷òî ïîðà ïðîñûïàòüñÿ, à òàêæå îáåñïå÷èâàòü ýíåðãèåé íà âåñü äåíü

6) åäó íå çàïèâàòü è ïîñëå ïðèåìà ïèùè åùå ìèíóò 40 íè÷åãî íå ïåéòå! ýòî çàìåäëÿåò ïèùåâàðåíèå, ïðèâîäèò ê òÿæåñòè, ðàñøèðÿåò ñòåíêè æåëóäêà.

7) åñòü ÷àùå, íî ïî-ìàëó. â èäåàëå äëÿ ðàçãîíà ìåòàáîëèçìà íóæíî ïèòàòüñÿ 5 ðàç â äåíü ÷åðåç êàæäûå 3 ÷àñà è â îäíî è òî æå âðåìÿ (÷òîáû îðãàíèçì ïðèâûê è ëó÷øå ðàáîòàë)

8) áàíè è ñàóíû íå ñæèãàþò æèð, ëèøü âûâîäÿò âîäó èç îðãàíèçìà, êîòîðàÿ âîçâðàùàåòñÿ ÷åðåç 2 ÷àñà.

9) íå åñòü ïîñëå øåñòè - êëèøå. åñòü íå íóæíî çà 3-4 ÷àñà äî ñíà.

10) ïîñëå 16 - òîëüêî áåëêîâàÿ ïèùà. óãëåâîäû âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ ïðåâðîàùàþòñÿ â æèð.

11) êîíòðàñòíûé äóø - ïàíàöåÿ îò âñåãî. óâåëè÷èâàåò öèðêóëÿöèþ êðîâè, ñîîòâåñòâåííî, óñêîðÿåòñÿ ìåòàáîëèçì, ðàçãëàæèâàåòñÿ öåëëþëèò, à òàêæå óëó÷øàåòñÿ öâåò ëèöà è ïîÿâëÿåòñÿ ñèëà âîëè. âïåðåä ê íîâûì ïðèâû÷êàì!

12) òùààòåëüíî ïåðåæåâûâàé ïèùó, ìåäëåííî è âäóì÷èâî. îïÿòü æå, ÷òîáû ðàçîãíàòü ìåòàáîëèçì. çíàåøü, ïî÷åìó íåêîòîðûå ìíîãî åäÿò è íå òîëñòåþò? ìåòàáîëèçì õîðîøèé! ýòî åùå è ñåêðåò ôðàíöóæåíîê - îíè íå òîðîïÿòñÿ âî âðåìÿ åäû è íèêîãäà íå ïåðåêóñûâàþò!

13)÷óâñòâî íàñûùåíèÿ ïðèõîäèò ñïóñòÿ 20 ìèíóò, ïîñëå òîãî êàê òû ñúåëà äîñòàòî÷íî. ïðåäñòàâü,
ñêîëüêî âñåãî ìîæíî ñîæðàòü çà 20 ìèí! òàê ÷òî ìåäëè ñ åäîé.

14) ïðåâðàòè ïðèåìû ïèùè â ïûòêó. ñèäè ñ ïðÿìîé ñïèíîé, áåç òåëåâèçîðà/êíèãè, èñïîëüçóé âñå ïðèáîðû, ñåðâèðóé ñòîë ïî âñåì ïðàâèëàì! ïðåäñòàâü, ÷òî ïåðåä òîáîé ñèäèò ïàðåíü! è åñëè óæ òû ñîâñåì çàêàëåííàÿ, ïîïðîáóé åñòü ãîëàÿ ïåðåä çåðêàëîì!

15) çàõîòåëîñü ïåðåêóñèòü, à íå íàäî áû? ñäåëàé 20 ïðèñåäàíèé, 50 ïðûæêîâ! ïðèìè àðîìàòíóþ âàííóþ, ñõîäè â ìàãàçèí è ïîñìîòðè íà øìîòêè!

16) óïðàæíåíèÿ äåëàé ÷åðåç êàæäûå 5 ìèí. ñèäèøü ïåðåä êîìïîì - ïîøëà ïðåññ êà÷íóëà. ÷åðåç 5 ìèíóò - ïîïðîñèäåëà. è ðàçìÿëàñü, è êàëîðèè ïîòðàòèëà

17) îò ñïîðòà íå õî÷åòñÿ åñòü ïî äâóì ïðè÷èíàì: ôèçè÷åñêè - îðãàíû ðàñòðÿñóòñÿ, âñïîòååøü, ïñèõîëîãè÷åñêè - òðàòèëà êàëîðèè, íå çàõî÷åøü íàáèðàòü

18) êàæäûé ÷àñ ïåé ïî ñòàêàíó âîäû (ëó÷øå ìåëêèìè ãëîòêàìè - òàê ïîëåçíåå). ïðåâðàòè ýòî â óâëåêàòåëüíûé ïðîöåññ - äîáàâëÿé ëèìîí, ìÿòó. ïîëþáè âîäó.

19) êîôå, ñèãàðåòû, àëêîãîëü, ãàçèðîâêà, ôàñòôóä, ÷èïñû, ìàéîíåç, êîëáàñà - òâîè îñíîâíûå âðàãè. çàó÷è ýòè ñëîâà è àññîöèèðóé èõ ñ öåëëþëèòîì è áîêàìè. íåíàâèäü èõ!

20) îðåõè, ìàñëî - ïîëåçíî, íî â ìàëûõ êîëè÷åñòâàõ. ýòî ñóïåðêàëîðèéíûå ïðîäóêòû. òàê ÷òî ãîðñòêà îðåõîâ, êîòîðûìè òàê ëåãêî óâëå÷üñÿ, ìîãóò ñîñòàâèòü âñþ ïðåäïîëàãàåìóþ êàëîðèéíîñòü òâîåãî äíÿ! ïîýòîìó íå óâëåêàéñÿ ìàñëîì, çàïðàâëÿÿ ñàëàò. îò ýòîãî èç 100 êêàë òàì ìîæåò ñîäåðæàòüñÿ óæå 200, 300, 500...8 îðåõîâ â äåíü, áîëüøå íå íóæíî.

21) êàðòîøêà - òîëüêî íå æàðåíàÿ. åñëè î÷åíü õî÷åòñÿ, ñúåøü êàðòîôåëü â ìóíäèðå èëè íà õóäîé êîíåö ïþðå.

22) ÷òî â áåëîì, ÷òî â ñåðîì õëåáå êàëîðèé îäèíàêîâî. òàê ÷òî áåç ïðåäðàññóäêîâ - ïðèó÷àéñÿ åñòü áåç õëåáà èëè ïåðåõîäè íà ðæàíîé

23) íå ïåé ÷àé, âîîáùå íå èìåé òàêîé ïðèâû÷êè! òîëüêî åñëè îòäåëüíî îò åäû. è áåç ñàõàðà, çà÷åì òåáå ïóñòûå óãëåâîäû? ýòî ÷èñòûé ÿä. çàìåíè åãî íà ìåä.

24) çåëåíûé ÷àé - 2 êðóæêè â äåíü. óñïîêàèâàåò, ñïîñîáñòâóåò î÷èùåíèþ
 

Felix
мастер
Сообщения: 293
Зарегистрирован:
13.04.2009
Откуда: Kiev

#38 Сообщение Felix » Пн фев 20, 2012 12:06 pm


Перечень действий из женского журнала для избавления от целлюлита? А кроссерам это зачем? :-)

Если придерживаться этих пунктов хотя бы месяц - бедные женщины, так можно и с ума сойти... Много воды, по существу ничего... Никаких обоснований, просто набор слов. А ведь многие верят в это.
Aude aliquid dignum
 

sher_moto
Аватара пользователя
мастер
Сообщения: 1841
Зарегистрирован:
11.11.2008

#39 Сообщение sher_moto » Пн фев 20, 2012 2:36 pm


Felix
:-D :-D :-D
ýêñêðåìåíò
 

Нановский Серега

#40 Сообщение Нановский Серега » Пн фев 20, 2012 11:14 pm


///
Последний раз редактировалось Нановский Серега Чт июн 19, 2014 1:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
 

vova63
Аватара пользователя
мастер
Сообщения: 603
Зарегистрирован:
28.11.2010
Откуда: Умань

#41 Сообщение vova63 » Пн фев 20, 2012 11:54 pm


из разговора двух дам..
-четыре дня сидела на диете..
ночью захотела пить..,
подошла к холодильнику,дальше все как в тумане..,ничего не помню..
очнулась,когда шеколадку запивала борщем... :-(
мото
 

Нановский Серега

#42 Сообщение Нановский Серега » Вт фев 21, 2012 12:35 am


***
Последний раз редактировалось Нановский Серега Чт июн 19, 2014 1:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
 

razvedchik
Аватара пользователя
мастер
Сообщения: 1896
Зарегистрирован:
25.10.2009
Откуда: Україна, Стрий

#43 Сообщение razvedchik » Вт фев 21, 2012 8:47 am


vova63
Нановский Серега
для того є друга тема ;-)
Гори — це таки ж хвилі, тільки дуже повільні
Изображение
втомився - відпочинь , але тоді ти ніколи не будеш першим
 

Нановский Серега

#44 Сообщение Нановский Серега » Вт фев 21, 2012 10:25 am


///
Последний раз редактировалось Нановский Серега Чт июн 19, 2014 1:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
 

razvedchik
Аватара пользователя
мастер
Сообщения: 1896
Зарегистрирован:
25.10.2009
Откуда: Україна, Стрий

#45 Сообщение razvedchik » Вт фев 21, 2012 1:24 pm


Нановский Серега
Мне 23 года, вес 73 кг, рост 172 см. Развит на 4+. Но не как не могу выдержат мото нагрузок. Сильно устают предплечье и ноги. У меня КТМ 450 sx 2004 года. Подскажите как я могу подготовиться к сезону по тому что в этом сезоне на гонку уже не попаду (есть причины). И реально ли достичь результатов за 5 месяцев. Может составить какой то график занятий.
перечитуй деколи початок теми :-)
Гори — це таки ж хвилі, тільки дуже повільні
Изображение
втомився - відпочинь , але тоді ти ніколи не будеш першим
 

Ответить

Вернуться в «Физическая подготовка»